logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Komunikaty:
logo
logo
logo
logo

logo

SWIFT Code/BIC:     GBWCPLPP

logo

3D-Secure rejestracja kart płatniczych:

logo

REKLAMACJE:

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW Kliknij aby pobrać

PODMIOTY UPRAWNIONE DO POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 1 REKLAMACJA K. INDYWIDUALNI Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 2 REKLAMACJA K. INSTYTUCJONALNI Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 11 REKLAMACJA KARTOWA K. INDYWIDUALNY Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 12 REKLAMACJA KARTOWA K. INSTYTUCJONALNY Kliknij aby pobrać

logo

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kruszwicy o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Kliknij aby pobrać

logo

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO Banku Spółdzielczego w Kruszwicy Kliknij aby pobrać

logo

Ocena Przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy Kliknij aby pobrać

logo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Kruszwicy Kliknij aby pobrać

logo
logo

Kasy

  W Banku Spółdzielczym w Kruszwicy do dyspozycji klientów jest 6 kas: 2 kasy w Oddziale przy ul. Kolegiackiej 12 c,d
  2 kasy w parterowym budynku przy Centrali Banku ul. Podgórnej 2 i 2 kasy ( w tym Kasa Walutowa - czynna od godziny 745   do 1700) w Centrali Banku przy ul. Podgórnej 2. W kasie walutowej prowadzimy skup i sprzedaż dolarów amerykańskich   (USD) , euro (EUR) oraz funtów (GBP).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszego Banku !!!

logo

Informacje ogólne ( bezpieczeństwo kart bankomatowych ):

  Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:

     - nie noś PIN-u razem z kartą
     - nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
     - miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
     - bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
     - chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

  W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty.
  Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

     - z kraju - tel. 22 515 31 50 lub 22 515 30 00
     - z zagranicy - tel. + 48 22 515 31 50 lub + 48 22 515 30 00

  Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego
  wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę. Klienci,
  którzy chcą zminimalizować straty wynikłe z utraty karty mogą ubezpieczyć się z tytułu nieuprawnionego użycia karty
  płatniczej.

logo

Informacja o systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na naszych rachunkach:

  Depozyty Banku Spółdzielczego w Kruszwicy objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  Wysokość gwarancji BFG:
     - jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
     - w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro
       dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
  Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
     - osób fizycznych,
     - osób prawnych,
     - jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
     - szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
  Jakie depozyty nie podlegają ochronie?
     - Skarbu Państwa,
     - instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI,
       podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
     - podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
     - kadry zarządzającej bankiem.
  Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
     - wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach
       (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
     - podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

logo

Informacja o sytuacji ekonomicznej Banku na dzień 31.12.2016

Suma bilansowa - 157 993 274,82 zł
Fundusze własne - 14 548 741,54 zł
Wynik finansowy netto - 681 393,41 zł
Współczynnik wypłacalności - 17,50 %


logo
BS Kruszwica 2005-2017