logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Depozyty:
logo
logo
logo
logo
logo

logo

Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy ( ROR )

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy: złotówkowy i w walutach wymienialnych USD i EUR - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń. Bank nie pobiera opłat za otwarcie rachunku. Do rachunku proponujemy nieodpłatnie karty płatnicze ( Maestro, VISA Electron ). Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku.

Rachunek a'vista

Rachunek a'vista - służy do gromadzenia środków pieniężnych i korzystania z nich bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie. Środki zgromadzone na rachunku a'vista są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku. Kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec każdego roku kalendarzowego.

Lokata Terminowa

Czym jest lokata ?

  Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej środków po upływie zadeklarowanego terminu.

Kto może założyć lokatę terminową ?

  Lokatę terminową może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz oraz inne podmioty prowadzące działalność gosopdarczą: w tym fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego. Otwarcie lokaty następuje po podpisaniu umowy z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty terminowej wynosi 500,00 zł.

Oprocentowanie i opłaty

  Nie pobiera się opłat za otwarcie lokaty terminowej. Dla wszystkich lokat terminowych obowiązuje oprocentowanie zmienne a jego wysokość określa Uchwała Zarządu Banku. Przy lokatach powyżej 300 000,00 zł istnieje możliwosć negocjacji oprocentowania. Posiadacz lokaty otrzymuje imienny dowód zawarcia umowy terminowego wkładu oszczędnościowego w postaci "książeczki oszczędniościowej". W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu, Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania a'vista wg. stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu.

Korzyści i dodatkowe możliwości:

- środki na rachunku lokaty terminowej generują wyższy zysk,
- odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR,
- istnieje możliwość automatycznego pozostawienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty,
- posiadamy szeroki wachlarz terminów trwania lokaty,
- bezpieczeństwo wkładów klienta - oszczędniości posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości

100 000,00 EURlogo
BS Kruszwica 2005-2019